ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДЛС Тракия


Контакти :

с. Стряма
Директор: Тел. - 03153 23 61;
Факс - 03153 23 62;
dlstrakia@ucdp-smolian.com

Подаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

ГОРСКИ РАЗСАДНИК „МАНАСТИРА” – ДЛС – ТРАКИЯ

 

ДЛС – Тракия стопанисва един горски разсадник – държавна собственост: „Манастира”. Разсадника е създаден през 1950-1960 година на територията на горско стопанство – Кричим. Необходимостта от създаване на същият е бил бумът на залесяване през годините на плановата икономика на страната. Разсадника се намира в отдел 133 „е”, 134 „к”, „2”, при надморска височина 500 м., върху площ от 9,162 дка. Отстоянието от най – близкото населено място е 5 км от община Перущица, и 20 м. от асфалтов път. В разсадника има изградени две сгради. Разсадника не разполага със собствен водоизточник, поливането се извършва по гравитачен път от съществуващ басейн. В разсадника през годините са били отглеждани предимно семенищни фиданки, необходими за задоволяване нуждите на стопанството или съседни такива. С предимство са се произвеждали от: иглолистни дървесни видове – бял и черен бор, обикновен смърч, ела, дугласка, кедър и др.; широколистни дървесни видове – явор, асен, сребролистна липа, дъбове и различни горскоплодни дървесни видове. В следствие на намаление в планирането и осъществяване на масови залесявания, поради липсата на необходимост, в разсадника през последните девет години се произвеждат основно фиданки от горскоплодни дървесни видове – джанка, дива череша, махалебка, дива круша и други, продиктувано от добрия пазар на подложки за създаване на овошки, както и декоративни фиданки от иглолистни дървесни видове. През 2011 г. са произведени фиданки от пауловния (Paulovnia elongatа) в контейнери. Основните насоки на развитие през следващите години са: прекратяване производството на горски репродуктивни материали, отдаване на разсадника под наем и/или под аренда.

Адрес за контакти и кореспонденция: административната сграда на ДЛС – Тракия, с. Стряма, тел.03153/2361, e-mail: dlstrakia@ucdp-smolian.com.

Лице за контакти: Димитър Дардов, тел. 0886743423.